Szervizállapot / Bejelentkezés

1. A Szolgáltató

Cégnév:

iDoki Support Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1027 Budapest, Bem József u. 9.

Elérhetőségei:

telefonszám: 06-70-314-6606, weboldal: www.i-doki.com

Cégjegyzékszám:01-09-935574

Adószám: 22607722-2-41.

2. A Megrendelő

A munkalapon feltüntetett személy.

3. A Szolgáltatás

A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott telefonkészülék, telefontartozék, illetve

alkatrész, – különösen iPad és iPhone készülékek (továbbiakban: készülék)

meghibásodásának javítása díj ellenében.

4. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos

általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.

Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

5. A Szolgáltatás igénybe vétele

Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Felek a munkalapon tüntetik fel a készülék átvizsgálásnak várható idejét. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.

6. Jogszavatossági nyilatkozat

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot, a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

7. A készülék javítás

Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Megrendelő a bevizsgálás díját abban az esetben is köteles megfizetni, ha a javításra végül nem kerül sor, melynek díja bruttó 3900Ft.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

8. A javítás megtagadása

Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni:

beázott készülék esetén,

más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén.

9. A szavatossági és kárfelelősség kizárása

Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A

szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése,

valamint a 305. § - 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:

Beázott készülék javítása esetén Szolgáltató kizárólag csak az általa cserélt alkatrészek tekintetében vállal felelősséget. Megjegyzés: a beázott készülék a Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat! Az alaplap beázása esetén előfordulhat, hogy a készülék végleg nem bekapcsolható állapotba kerül!

Sérült, törött vagy deformált készülék javítása esetén.

Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén.

A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.

A készüléken tárolt adatok tekintetében; Szolgáltató az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén sem vállal felelősséget.

Utángyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.

A típus és szériahibák tekintetében.

Az akkumulátorok tekintetében.

az iMac kijelző belső portalanítása esetén. Megjegyzés: Az LCD panel nem szétszerelhető alkatrész, a szerelési folyamat igen bonyolult. Szolgáltató nem vállal felelősséget a kijelző semmilyen meghibásodásáért sem. Amennyiben a hibás kijelző panel nem javítható, annak cseréjét Szolgáltató kizárólag az Apple által biztosított áron tudja elvégezni; a csere költsége a Megrendelőt terheli.

A szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mind szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja. Megjegyzés: A szoftverek kapcsán felmerülő hibák általában a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők.

Futárcég által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért. Megrendelő a csomag futárnak történő átadásával elfogadja és tudomásul veszi jelen ÁSZF-et.

10. A javítás időtartama

Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a bevizsgálás várható időtartama a munkalapon jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről Szolgáltató köteles Megrendelőt értesíteni.

11. A készülék kiadása

Megrendelő az átvételéről való értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult nettó 300,-Ft/nap tárolási díjat felszámítani.

Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 60

(hatvan) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni.

Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

12. A díjfizetés

A javítási díj módosítására a 7. pontban foglaltak az irányadók. Megrendelő a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani.

Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

13. Értesítések

Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail üzenet útján közölt

értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14. A szerződés ideje

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat.

Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

15. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

16. Hírlevél

Megrendelő hozzájárul, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését írásban (e-mail üzenetben) bármikor visszamondhatja.


Cím:
1054 Budapest, Báthory u. 19.
Telefon:
+36-70-314-6606
Térkép: E-mail: Nyitvatartás:
H-P: 10.00-19.00h
Sz: Zárva

Cím:
Budagyöngye bevásárlóközpont 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Telefon:
+36-1-200-0248
Térkép: E-mail: Nyitvatartás:
H-P: 10.00-19.00h
Sz: 10.00-15.00h

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Kérdése van?

Írja meg itt, megválaszoljuk